ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2557
167
06 ม.ค. 2557
452 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
171
30 ธ.ค. 2556
453 คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งาน word 2007 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
30 ธ.ค. 2556
454 คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
30 ธ.ค. 2556
455 คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
30 ธ.ค. 2556
456 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
30 ธ.ค. 2556
457 คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
30 ธ.ค. 2556
458 คู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
30 ธ.ค. 2556
459 ประกาศ การายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
167
27 ธ.ค. 2556
460 เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
24 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65