ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
28 พ.ค. 2556
502 เชิญชวนประชาชนร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุเข้้าแผนพัฒนาสามปี ดาวน์โหลดเอกสาร
294
28 พ.ค. 2556
503 ประกาศ การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการลดขั้นตอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
09 พ.ค. 2556
504 ผลการดำเนินการขัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
30 เม.ย. 2556
505 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
164
22 เม.ย. 2556
506 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
04 เม.ย. 2556
507 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
364
14 มี.ค. 2556
508 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัตราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
288
27 ก.พ. 2556
509 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
80
26 ก.พ. 2556
510 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ อบต.ตาเซะ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
21 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65