ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับ อบต.ตาเซะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
04 ม.ค. 2556
522 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
03 ม.ค. 2556
523 ประกาศอบต.ตาเซะ ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
482
19 ธ.ค. 2555
524 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
19 ธ.ค. 2555
525 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
319
18 ธ.ค. 2555
526 ประกาศอบต.ตาเซะ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
17 ธ.ค. 2555
527 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
222
07 ธ.ค. 2555
528 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
202
06 ธ.ค. 2555
529 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
03 ธ.ค. 2555
530 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
03 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65