ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
03 ธ.ค. 2555
532 ข้อตกลงการปฎิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
03 ธ.ค. 2555
533 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ อบต.ตาเซะ จังหวัดยะลา พ.ศ.2555
88
03 ธ.ค. 2555
534 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ตาเซะฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
28 พ.ย. 2555
535 ประกาศอบต.ตาเซะ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
264
28 พ.ย. 2555
536 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่องการออกบริการการชำระภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
28 พ.ย. 2555
537 ประกาศ อบต.ตาเซะ แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
28 พ.ย. 2555
538 แถลงนโยบาย ดาวน์โหลดเอกสาร
462
27 พ.ย. 2555
539 การป้องกันโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
274
20 พ.ย. 2555
540 ผลการดำเนินการขัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 55 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
31 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65