ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
23 พ.ย. 2554
582 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
04 พ.ย. 2554
583 ประกาศเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
27 ต.ค. 2554
584 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
26 ต.ค. 2554
585 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อขอรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
307
25 ต.ค. 2554
586 ผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
336
03 ต.ค. 2554
587 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2554
352
30 ก.ย. 2554
588 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
281
21 ก.ย. 2554
589 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
491
24 ส.ค. 2554
590 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูสอนดี ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
721
21 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65