ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าปอเนาะธรรมศาสตร์วิทยา ดาวน์โหลดเอกสาร
336
07 มิ.ย. 2554
602 ข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
343
19 พ.ค. 2554
603 ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
03 พ.ค. 2554
604 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
09 เม.ย. 2554
605 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
04 เม.ย. 2554
606 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ที่ 32/ 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
25 มี.ค. 2554
607 ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
401
09 มี.ค. 2554
608 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
313
28 ก.พ. 2554
609 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ตาเซะ ประจำปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
21 ก.พ. 2554
610 ประชุมประชาคม เพื่อปรับแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
317
15 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65