ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลตาเซะ หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 ก.ย. 2564
2 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกูแบบาแย-ศาลาโต๊ะอิ หมู่ที่ 2 (ตามแบบรูปแปลนที่ อบต.ตาเซะ กำหนด) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 ส.ค. 2564
3 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ถางหญ้า หมู่ที่ 3 (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 ส.ค. 2564
4 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ถางหญ้า หมู่ที่ 1 (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ส.ค. 2564
5 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ถางหญ้า อบต. (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
17 ส.ค. 2564
6 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายศูนย์อำนวยการและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และป้ายหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อบต.ตาเซะ (สำนักป ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ส.ค. 2564
7 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ส.ค. 2564
8 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ก.ค. 2564
9 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กองสาธารณสุขฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
23 ก.ค. 2564
10 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
41
22 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52