ข่าว : ขอเชิญชวนลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด  : ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2504) มาลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2563ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประกาศเมื่อ :