ข่าว : ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ คนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ให้มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้หรืออาจมอบอำนาจให้ผู้ดูแลยื่นคำขอด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประกาศเมื่อ :