วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ข่าวกรมบัญชีกลาง การจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
08 ม.ค. 2563
182 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
03 ม.ค. 2563
183 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
117
02 ม.ค. 2563
184 ประชาสัมพันธ์ กรณีการไม่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ดาวน์โหลดเอกสาร
86
27 ธ.ค. 2562
185 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
27 ธ.ค. 2562
186 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ธ.ค. 2562
187 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
108
16 ธ.ค. 2562
188 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
04 ธ.ค. 2562
189 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 ธ.ค. 2562
190 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
13 พ.ย. 2562
191 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยเเรก) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
12 พ.ย. 2562
192 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 พ.ย. 2562
193 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 พ.ย. 2562
194 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 พ.ย. 2562
195 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 พ.ย. 2562
196 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมเเละจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 ต.ค. 2562
197 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสเเละป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
65
16 ต.ค. 2562
198 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสเเละป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 ต.ค. 2562
199 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผูบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
78
11 ต.ค. 2562
200 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
10 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10 |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33