วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
16 ก.ค. 2556
502 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
272
08 ก.ค. 2556
503 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
07 ก.ค. 2556
504 ผลการดำเนินการขัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
28 มิ.ย. 2556
505 รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
291
14 มิ.ย. 2556
506 ผลการดำเนินการขัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
31 พ.ค. 2556
507 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
28 พ.ค. 2556
508 เชิญชวนประชาชนร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุเข้้าแผนพัฒนาสามปี ดาวน์โหลดเอกสาร
313
28 พ.ค. 2556
509 ประกาศ การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการลดขั้นตอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
09 พ.ค. 2556
510 ผลการดำเนินการขัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
30 เม.ย. 2556
511 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
185
22 เม.ย. 2556
512 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
04 เม.ย. 2556
513 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
385
14 มี.ค. 2556
514 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัตราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
308
27 ก.พ. 2556
515 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
26 ก.พ. 2556
516 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ อบต.ตาเซะ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
21 ก.พ. 2556
517 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการฉาบผิวทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
323
06 ก.พ. 2556
518 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
06 ก.พ. 2556
519 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการฉาบผิวทาง (SLURRY SEAL) ยล.25 – 001 สายทางเบญญา - ทุ่งคอก ดาวน์โหลดเอกสาร
256
02 ก.พ. 2556
520 ผลการดำเนินการขัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
31 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  26 |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33