วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
322
25 ม.ค. 2556
522 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
23 ม.ค. 2556
523 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
23 ม.ค. 2556
524 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
06 ม.ค. 2556
525 การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 ม.ค. 2556
526 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 ม.ค. 2556
527 แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับ อบต.ตาเซะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
04 ม.ค. 2556
528 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
03 ม.ค. 2556
529 ประกาศอบต.ตาเซะ ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
502
19 ธ.ค. 2555
530 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
19 ธ.ค. 2555
531 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
340
18 ธ.ค. 2555
532 ประกาศอบต.ตาเซะ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
17 ธ.ค. 2555
533 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
07 ธ.ค. 2555
534 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
221
06 ธ.ค. 2555
535 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
03 ธ.ค. 2555
536 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
03 ธ.ค. 2555
537 ข้อตกลงการปฎิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
03 ธ.ค. 2555
538 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ อบต.ตาเซะ จังหวัดยะลา พ.ศ.2555
99
03 ธ.ค. 2555
539 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ตาเซะฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
28 พ.ย. 2555
540 ประกาศอบต.ตาเซะ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
277
28 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  27 |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33