ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้น อบต.ตาเซะอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 ธ.ค. 2559
322 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 พ.ย. 2559
323 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
29 พ.ย. 2559
324 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
18 พ.ย. 2559
325 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง มอบอำนาจของปลัด อบต. ให้ ผอ.กองคลัง ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
148
02 พ.ย. 2559
326 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง มอบอำนาจของปลัด อบต. ให้ ผอ.กองคลังปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
158
02 พ.ย. 2559
327 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่องมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
99
01 พ.ย. 2559
328 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
31 ต.ค. 2559
329 ขอเชิญประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
124
17 ต.ค. 2559
330 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65