ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนได้ดู ดาวน์โหลดเอกสาร
102
07 มิ.ย. 2560
282 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
07 มิ.ย. 2560
283 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องกระบวนงานให้บริการและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 มิ.ย. 2560
284 แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
114
15 พ.ค. 2560
285 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
18 เม.ย. 2560
286 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (สมัยสามัญ) สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
98
05 เม.ย. 2560
287 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
04 เม.ย. 2560
288 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 เม.ย. 2560
289 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่2 ประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 เม.ย. 2560
290 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ครั้งที่ 8/2560
89
27 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65