วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่องการกำหนกระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
12 ธ.ค. 2554
582 ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
08 ธ.ค. 2554
583 ประกาศสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
324
06 ธ.ค. 2554
584 ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
02 ธ.ค. 2554
585 ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
02 ธ.ค. 2554
586 ประกาศ การออกบริการการชำระภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
02 ธ.ค. 2554
587 ประกาศ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
23 พ.ย. 2554
588 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
04 พ.ย. 2554
589 ประกาศเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
345
27 ต.ค. 2554
590 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
26 ต.ค. 2554
591 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อขอรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
326
25 ต.ค. 2554
592 ผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
355
03 ต.ค. 2554
593 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2554
372
30 ก.ย. 2554
594 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
21 ก.ย. 2554
595 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
511
24 ส.ค. 2554
596 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูสอนดี ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
742
21 ก.ค. 2554
597 การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2554
290
20 ก.ค. 2554
598 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
07 ก.ค. 2554
599 แบบสรุปผลการประเมิน "ครูสอนดี" ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
644
04 ก.ค. 2554
600 ประกาศคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
01 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  30 |31|  |32|  |33