วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ อบต.ตาเซะเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
09 ต.ค. 2562
202 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 ต.ค. 2562
203 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 ต.ค. 2562
204 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
30 ก.ย. 2562
205 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 ก.ย. 2562
206 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
17 ก.ย. 2562
207 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 ก.ย. 2562
208 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
17 ก.ย. 2562
209 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
17 ก.ย. 2562
210 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
17 ก.ย. 2562
211 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
106
17 ก.ย. 2562
212 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
16 ก.ย. 2562
213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
12 ก.ย. 2562
214 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
09 ก.ย. 2562
215 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
223
16 ส.ค. 2562
216 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสภาพปัญหาซึ่งอาจจะเกิดน้ำเน่าเสียในพื้นที่ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
100
14 ส.ค. 2562
217 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
07 ส.ค. 2562
218 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
02 ส.ค. 2562
219 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
26 ก.ค. 2562
220 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
26 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11 |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33