วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
20 ก.ค. 2563
82 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ​ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
15 ก.ค. 2563
83 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ขาดคุณสมบัติกรณีได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
14 ก.ค. 2563
84 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ขาดคุณสมบัติกรณีย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ อปท. อื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 ก.ค. 2563
85 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
03 ก.ค. 2563
86 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 ก.ค. 2563
87 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ที่ 191/2563 เรื่อง การเลื่อนเเละเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งที่สูงขึ้น ตำเเหน่งประเภททั่วไป จากระดับชำนาญงาน เป็น อาวุโส ดาวน์โหลดเอกสาร
121
26 มิ.ย. 2563
88 คำสั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ที่ 192/2563 เรื่อง การเลื่อนระดับเเละเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งที่สูงขึ้น ตำเเหน่ง ประเภทวิชาการ จากระดับปฎิบัติการ เป็นชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
26 มิ.ย. 2563
89 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 มิ.ย. 2563
90 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
18 มิ.ย. 2563
91 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
10 มิ.ย. 2563
92 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
09 มิ.ย. 2563
93 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
09 มิ.ย. 2563
94 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ปิดสถานที่สังเกตสถานการณ์การเริ่มป่วยระดับตำบล (Local Quarantine) เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 มิ.ย. 2563
95 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 มิ.ย. 2563
96 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เเก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
28 พ.ค. 2563
97 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 พ.ค. 2563
98 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเเละระดับตำเเหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
19 พ.ค. 2563
99 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 เเก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
15 พ.ค. 2563
100 รายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 หมู่ที่ 1 บ้านคล้า ดาวน์โหลดเอกสาร
380
14 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5 |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33