วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
07 ก.ค. 2560
282 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
07 ก.ค. 2560
283 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่3 ประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
03 ก.ค. 2560
284 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
111
16 มิ.ย. 2560
285 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู ดาวน์โหลดเอกสาร
118
07 มิ.ย. 2560
286 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู ดาวน์โหลดเอกสาร
118
07 มิ.ย. 2560
287 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนได้ดู ดาวน์โหลดเอกสาร
125
07 มิ.ย. 2560
288 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 มิ.ย. 2560
289 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องกระบวนงานให้บริการและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
06 มิ.ย. 2560
290 แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
139
15 พ.ค. 2560
291 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
18 เม.ย. 2560
292 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (สมัยสามัญ) สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
120
05 เม.ย. 2560
293 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
04 เม.ย. 2560
294 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
04 เม.ย. 2560
295 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่2 ประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
03 เม.ย. 2560
296 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ครั้งที่ 8/2560
113
27 มี.ค. 2560
297 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
13 มี.ค. 2560
298 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ครั้งที่ 7/2560
112
27 ก.พ. 2560
299 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
211
22 ก.พ. 2560
300 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ครั้งที่ 6/2560
118
21 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  15 |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33