ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
24 พ.ย. 2558
362 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
24 พ.ย. 2558
363 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การประเมินค่ารายปี ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
24 พ.ย. 2558
364 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2559 ไปรับแบบพิมพ์ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
24 พ.ย. 2558
365 การออกบริการการชำระภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
24 พ.ย. 2558
366 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
15 ต.ค. 2558
367 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
150
13 ต.ค. 2558
368 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
05 ต.ค. 2558
369 คู่มือประชาชน (ด้านภาษีฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 ก.ย. 2558
370 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
20 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65