ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ที่ 129/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 มิ.ย. 2562
222 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
31 พ.ค. 2562
223 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
23 พ.ค. 2562
224 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
26 เม.ย. 2562
225 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
26 เม.ย. 2562
226 คำสั่งอบต.ตาเซะ ที่ 61/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
28 ก.พ. 2562
227 คำสั่งอบต.ตาเซะ ที่ 62/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
28 ก.พ. 2562
228 คำสั่งอบต.ตาเซะ ที่ 63/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 ก.พ. 2562
229 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
21 ก.พ. 2562
230 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
04 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65