วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
18 เม.ย. 2557
442 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2557
179
04 เม.ย. 2557
443 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 เม.ย. 2557
444 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
181
01 เม.ย. 2557
445 แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
31 มี.ค. 2557
446 บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในข่ายผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2557 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
31 มี.ค. 2557
447 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ดาวน์โหลดเอกสาร
249
24 มี.ค. 2557
448 แบบ สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
14 มี.ค. 2557
449 ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ของ ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
220
06 มี.ค. 2557
450 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
11 ก.พ. 2557
451 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใน ศพด.ของ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
05 ก.พ. 2557
452 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2557 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
05 ก.พ. 2557
453 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
23 ม.ค. 2557
454 เรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
20 ม.ค. 2557
455 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการองค์ความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
10 ม.ค. 2557
456 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
06 ม.ค. 2557
457 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2557
185
06 ม.ค. 2557
458 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
190
30 ธ.ค. 2556
459 คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งาน word 2007 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
30 ธ.ค. 2556
460 คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
30 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  23 |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33