วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
04 ก.พ. 2558
402 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 27/2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 ม.ค. 2558
403 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
16 ม.ค. 2558
404 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
14 ม.ค. 2558
405 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
179
08 ม.ค. 2558
406 ข้อบังคับ อบต.ตาเซะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
06 ม.ค. 2558
407 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
05 ม.ค. 2558
408 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
22 ธ.ค. 2557
409 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ตาเซะ อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
04 ธ.ค. 2557
410 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
04 ธ.ค. 2557
411 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
04 ธ.ค. 2557
412 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
04 ธ.ค. 2557
413 ประกาศ เรื่อง การออกบริการชำระภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
04 ธ.ค. 2557
414 ประกาศ เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
24 พ.ย. 2557
415 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
21 พ.ย. 2557
416 การเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
14 พ.ย. 2557
417 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
30 ต.ค. 2557
418 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 ต.ค. 2557
419 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
28 ต.ค. 2557
420 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2557
194
06 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21 |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33