ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
17 ก.ย. 2562
202 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
17 ก.ย. 2562
203 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 ก.ย. 2562
204 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
17 ก.ย. 2562
205 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
83
17 ก.ย. 2562
206 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
16 ก.ย. 2562
207 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
12 ก.ย. 2562
208 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
09 ก.ย. 2562
209 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
197
16 ส.ค. 2562
210 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสภาพปัญหาซึ่งอาจจะเกิดน้ำเน่าเสียในพื้นที่ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
78
14 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65