ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
14 ม.ค. 2559
352 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
14 ม.ค. 2559
353 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
218
06 ม.ค. 2559
354 ประกาศพนักงานดีเด่นไตรมาส1 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
04 ม.ค. 2559
355 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
18 ธ.ค. 2558
356 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
223
18 ธ.ค. 2558
357 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
01 ธ.ค. 2558
358 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
209
25 พ.ย. 2558
359 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
24 พ.ย. 2558
360 แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
24 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65