วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ(วันเสาร์)และช่วงพักเที่ยงในวันราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ก.ย. 2563
62 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
28 ก.ย. 2563
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 ก.ย. 2563
64 ผลการสำรวจตลาดนัดเอกชนในพื้นที่ตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ส.ค. 2563
65 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 ส.ค. 2563
66 ประกาศ สภา อบต.ตาเซะ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
17 ส.ค. 2563
67 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 ส.ค. 2563
68 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
06 ส.ค. 2563
69 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
06 ส.ค. 2563
70 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
06 ส.ค. 2563
71 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
06 ส.ค. 2563
72 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
04 ส.ค. 2563
73 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 ส.ค. 2563
74 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 ส.ค. 2563
75 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
04 ส.ค. 2563
76 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
04 ส.ค. 2563
77 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
04 ส.ค. 2563
78 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
03 ส.ค. 2563
79 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
106
31 ก.ค. 2563
80 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสุขอนามัยเพื่อส่วนรวม ต้านโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
30 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4 |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33