วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของอบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ต.ค. 2559
342 แผ่นพับเอชไอวี หรือ โรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
25 ส.ค. 2559
343 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
122
23 ส.ค. 2559
344 คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
125
23 ส.ค. 2559
345 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
28 ก.ค. 2559
346 ประกาศพนักงานดีเด่นไตรมาส3 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
01 ก.ค. 2559
347 คู่มือภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
138
20 มิ.ย. 2559
348 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
19 พ.ค. 2559
349 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนวังธราธิปวิทยา - เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
28 เม.ย. 2559
350 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
11 เม.ย. 2559
351 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเเละระดับตำเเหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
11 เม.ย. 2559
352 เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
04 เม.ย. 2559
353 ประกาศพนักงานดีเด่นไตรมาส2 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
03 เม.ย. 2559
354 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน นำเช็คที่หมดอายุมาคืนและรับเช็คฉบับใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
08 มี.ค. 2559
355 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2559 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
13 ก.พ. 2559
356 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 ก.พ. 2559
357 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
14 ม.ค. 2559
358 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
14 ม.ค. 2559
359 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
239
06 ม.ค. 2559
360 ประกาศพนักงานดีเด่นไตรมาส1 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
04 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  18 |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33