วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
30 ธ.ค. 2556
462 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
30 ธ.ค. 2556
463 คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
30 ธ.ค. 2556
464 คู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
30 ธ.ค. 2556
465 ประกาศ การายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
187
27 ธ.ค. 2556
466 เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
24 ธ.ค. 2556
467 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (สมัยสามัญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
13 ธ.ค. 2556
468 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะื (สมัยวิสามัญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
04 ธ.ค. 2556
469 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
02 ธ.ค. 2556
470 แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลตาเซะ ให้เฝ้าระวังสภานการณ์ฝนตกหนัก
413
22 พ.ย. 2556
471 ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
22 พ.ย. 2556
472 ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
22 พ.ย. 2556
473 ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
22 พ.ย. 2556
474 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแสดงรายการภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
243
22 พ.ย. 2556
475 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
22 พ.ย. 2556
476 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
259
22 พ.ย. 2556
477 ประกาศออกบริการชำระภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
22 พ.ย. 2556
478 การเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
15 พ.ย. 2556
479 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 56 (สขร 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
242
06 พ.ย. 2556
480 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
01 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  24 |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33