วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 คำสั่ง อบต.ตาเซะ ที่ 283/2562 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม อบต.ตาเซะ (One stop Service) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
28 ธ.ค. 2561
242 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม อบต.ตาเซะ (One stop Service) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ธ.ค. 2561
243 คำสั่ง อบต.ตาเซะ ที่ 284/2562 เรื่อง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วม อบต.ตาเซะ (One stop Service) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 ธ.ค. 2561
244 ออกบริการการชำระภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
19 พ.ย. 2561
245 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
09 พ.ย. 2561
246 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
16 ต.ค. 2561
247 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
05 ต.ค. 2561
248 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 ต.ค. 2561
249 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่4 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 ต.ค. 2561
250 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศใช้เเผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
28 ก.ย. 2561
251 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
24 ก.ย. 2561
252 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.ตาเซะ ประจำปีงบประมาณ2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
18 ก.ย. 2561
253 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
22 ก.ค. 2561
254 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่3 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 ก.ค. 2561
255 ประกาศ เรื่องกระบวนงานให้บริการและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
20 เม.ย. 2561
256 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่2 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
02 เม.ย. 2561
257 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
19 มี.ค. 2561
258 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
127
15 ก.พ. 2561
259 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
17 ม.ค. 2561
260 ประกาศอบต.ตาเซะ เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่1 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
02 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13 |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33