ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
28 ก.พ. 2563
162 ประกาศ สภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การรกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
20 ก.พ. 2563
163 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
20 ก.พ. 2563
164 เชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ดาวน์โหลดเอกสาร
104
11 ก.พ. 2563
165 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
105
05 ก.พ. 2563
166 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 ก.พ. 2563
167 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
05 ก.พ. 2563
168 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
04 ก.พ. 2563
169 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ก.พ. 2563
170 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65