ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 ม.ค. 2558
402 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
22 ธ.ค. 2557
403 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ตาเซะ อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
04 ธ.ค. 2557
404 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
04 ธ.ค. 2557
405 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
04 ธ.ค. 2557
406 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
04 ธ.ค. 2557
407 ประกาศ เรื่อง การออกบริการชำระภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
04 ธ.ค. 2557
408 ประกาศ เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
24 พ.ย. 2557
409 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ตาเซะ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
21 พ.ย. 2557
410 การเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
14 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65