ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
04 ส.ค. 2563
72 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 ส.ค. 2563
73 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
84
31 ก.ค. 2563
74 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสุขอนามัยเพื่อส่วนรวม ต้านโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
30 ก.ค. 2563
75 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
20 ก.ค. 2563
76 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ​ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
15 ก.ค. 2563
77 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ขาดคุณสมบัติกรณีได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 ก.ค. 2563
78 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ขาดคุณสมบัติกรณีย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ อปท. อื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 ก.ค. 2563
79 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
03 ก.ค. 2563
80 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65