วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้านเพื่อการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างของประชาชนในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 เม.ย. 2563
142 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้านเพื่อการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
110
14 เม.ย. 2563
143 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้านเพื่อการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
107
14 เม.ย. 2563
144 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้านเพื่อการรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
107
14 เม.ย. 2563
145 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้านเพื่อการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
14 เม.ย. 2563
146 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้านเพื่อการประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดาวน์โหลดเอกสาร
102
14 เม.ย. 2563
147 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้านเพื่อการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
14 เม.ย. 2563
148 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 เม.ย. 2563
149 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 เม.ย. 2563
150 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 เม.ย. 2563
151 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
01 เม.ย. 2563
152 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 เม.ย. 2563
153 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 เม.ย. 2563
154 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
31 มี.ค. 2563
155 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
31 มี.ค. 2563
156 สรุปผลการสำรวจสภาพน้ำ/สภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
31 มี.ค. 2563
157 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 มี.ค. 2563
158 ขออนุมัติดำเนินการสำรวจสภาพน้ำ/สภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
27 มี.ค. 2563
159 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
24 มี.ค. 2563
160 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการจัดโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.ตาเซะ คัพ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
24 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  8 |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33