วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
325
28 มิ.ย. 2554
602 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดอรอแม ยูโซ๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
28 มิ.ย. 2554
603 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555 - 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
21 มิ.ย. 2554
604 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
417
07 มิ.ย. 2554
605 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
325
07 มิ.ย. 2554
606 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
296
07 มิ.ย. 2554
607 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าปอเนาะธรรมศาสตร์วิทยา ดาวน์โหลดเอกสาร
357
07 มิ.ย. 2554
608 ข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
365
19 พ.ค. 2554
609 ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
03 พ.ค. 2554
610 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
414
09 เม.ย. 2554
611 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
04 เม.ย. 2554
612 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ที่ 32/ 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
25 มี.ค. 2554
613 ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
09 มี.ค. 2554
614 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
28 ก.พ. 2554
615 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ตาเซะ ประจำปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
21 ก.พ. 2554
616 ประชุมประชาคม เพื่อปรับแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
338
15 ก.พ. 2554
617 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
312
07 ก.พ. 2554
618 ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2554 สมัยที่ 1
262
24 ม.ค. 2554
619 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
06 ม.ค. 2554
620 วารสาร จาก อบต.ตาเซะ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
04 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  31 |32|  |33